Algemene voorwaarden


De algemene voorwaarden van 4 the house 2019

Voor de toegang tot, gebruik van en werkzaam zijn via 4 the house gelden de volgende algemene voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels opgesteld in 2019.

 

Artikel 1 - Inhoud
1.1 4 the house biedt een website/platform aan waarmee zij het contact tussen huishoudens en 4 the house faciliteert betreffende de particuliere dienstverlening aan huis. 4 the house bemiddelt tussen particulier en dienstverlener en heeft nimmer te gelden als contractpartij.

1.2 4 the house heeft de inhoud van deze website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle informatie op de website is met betrekking tot de particuliere huishouding en dienstverlener van toepassing. 4 the house is verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie.
4 the house draagt voor de kwaliteit en gedragingen van de huishoudens en dienstverleners geen enkele verantwoordelijkheid.

 

Artikel 2 - Gegevens
2.1 Indien u gebruik wenst te maken van deze website zult u ervoor zorg moeten dragen dat uw gegevens (waaronder uw e-mailadres en zover relevant uw naam, adres, postcode ) volledig, juist en actueel zijn. Daarnaast garandeert u dat u de persoon bent die u meedeelt te zijn en dat u wettelijk bevoegd bent op enige wijze gebruik te maken van de website.

2.2 Het is niet toegestaan foto's en/of afbeeldingen te plaatsen bij uw oproep of profiel die geen betrekking hebben op uw advertentie, reclame bevatten, een website vermelden, kwetsende/politieke uitingen bevatten, geloofsovertuigingen bevatten, inbreuk maken op merkrechten van anderen en/of erotische inhoud bevatten. Ook is het verboden om contactgegevens te plaatsen in of als uw foto.

 

Artikel 3 - Intellectuele eigendomsrechten
3.1 De intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto's en overige materialen, berusten bij De vrolijke werkster en/of haar licentiegevers voor zover voornoemde materialen/informatie door 4 the house is gemaakt en geplaatst. Indien de auteurs-, handelsrechten of andere rechten in geplaatste advertenties worden geschonden dan is het aan de gedupeerde om actie te ondernemen richting de schender(s) van zijn of haar rechten. De gebruiker vrijwaart De vrolijke werkster voor alle aanspraken, uit welke hoofde dan ook, ter zake.

 

Artikel 4 - Aansprakelijkheid
4.1 4 the house stelt zich tot doel om via internet vraag en aanbod betreffende particuliere en hulp bij elkaar te brengen.
4.2 4 the house draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor wat betreft de geselecteerde huishoudens en/of de geselecteerde kandidaten en de uiteindelijke kwaliteit van hun werkzaamheden. U als particulier maakt zelf een (voor)selectie, gaat zelf de gesprekken aan en maakt zelf de afspraken op basis van uw eigen wensen en criteria.
4.3 De eindselectie en de beslissing om iemand tot uw woning toe te vertrouwen, ligt volledig bij uzelf. 4 the house is niet aansprakelijk voor (materiële en/of immateriële en/of gevolg)schade die voortkomt uit de geselecteerde kandidaat Mocht het zo zijn dat een hulp niet betrouwbaar blijkt of lijkt te zijn, dan verneem ik dit graag van u. Stuur hiervoor een e-mail naar: info@4thehouse.nl  Het contact maken met een hulp of huishouden is geheel op eigen risico en initiatief.
4.4 U dient de hulp na afloop van haar werkzaamheden via de factuur of Sumup te betalen zoals is overeengekomen.

 

Artikel 5 - Uitsluiting
5.1 4 the house is bevoegd u (al dan niet tijdelijk) de toegang tot uw abonnement te ontzeggen wanneer u de betalingscondities niet in acht neemt en/of in gebreke blijft met tijdige betaling en/of u handelt in strijd met deze algemene voorwaarden.
5.2 Bovendien is 4 the house gerechtigd de overeenkomst met u meteen en zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden of op te zeggen, indien u als gebruiker niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen, die voor u uit het gebruik van deze website en/of de algemene voorwaarden voortvloeien.
5.3 Ook kunt u worden uitgesloten van gebruik van de diensten van 4 the house wanneer er in uw taalgebruik in uw oproep, en/of contact met andere gebruikers van de website of medewerkers van 4 the house sprake is van welke vorm van racisme, seksisme, pesterij, belediging, intimidatie of bedreiging dan ook (zowel persoonlijk als zakelijk). Het is aan 4 the house om te oordelen of hiervan sprake is.
5.4 4 the house behoudt zich het recht voor om in voorkomende gevallen rechtsmaatregelen tegen u te nemen.
5.5  4 the house behoudt zich het recht om uw gegevens uit haar database te verwijderen, zonder opgaaf van reden.
5.6 4 the house is alleen bedoeld voor het contact tussen huishoudens en hulp ten behoeve van werkzaamheden in en rond uw huis.
5.7 Om u aan te melden als  hulp moet u 18 jaar of ouder zijn.
5.8 De gebruiker heeft bij uitsluiting geen recht op restitutie van reeds gedane betaling.

 

Artikel 6 - Verwijzingen
6.1 4 the house is niet aansprakelijk voor de inhoud van websites van adverteerders.

 

Artikel 7 - Vrijwaring
7.1 U vrijwaart 4 the house volledig voor alle mogelijke claims van uzelf en derden die op enige wijze voortvloeien uit en/of verband houden met gebruikmaking van deze website en/of een overeenkomst die u sluit door gebruikmaking van deze website.

 

Artikel 8 - Beveiliging
8.1 4 the house spant zich naar alle redelijkheid in om haar systemen te beveiligen tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik en neemt hiervoor passende technische en organisatorische maatregelen. 4 the house kan echter nooit garanderen dat onrechtmatig gebruik niet zal geschieden. Tevens kan 4 the house niet garanderen dat het platform altijd en op elk moment van de dag bereikbaar is.

 

Artikel 9 - Aansprakelijkheid
9.1 4 the house wijst iedere aansprakelijkheid, voor welke schade dan ook, direct en/of indirect, op enige wijze ontstaan door en/of voortvloeiend uit het gebruik van de diensten, af.

9.2 4 the house  is nimmer aansprakelijk voor schade die samenhangt met het gebruik van 4thehouse.nl tenzij deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld van 4thehouse.nl In dat geval is de aansprakelijkheid van 4 the house beperkt tot het bedrag dat de gebruiker voor een reactie heeft betaald aan 4 the house met een maximum van € 500,-.

 

Artikel 10 - Niet particulier gebruik
10.1 Niet particulier gebruik van deze website door organisaties zoals schoonmaakbedrijven, en/of andere bedrijven is niet toegestaan.
10.2 Het is online platforms niet toegestaan een particulier en/of bedrijfsaccount aan te maken op 4thehouse.nl Hieronder vallen onder andere platforms waar online vraag en aanbod van (schoonmaak)diensten worden samengebracht. Het is aan 4 the house om te oordelen of hiervan sprake is.

10.3 4 the house behoudt zich het recht voor om bij overtreding van deze bepaling (dit ter uitsluitende beoordeling door 4 the house) gebruikers te blokkeren. De overtredende gebruiker heeft in dat geval geen recht op restitutie van aankopen. Uw account wordt verwijderd en gebruikers waarmee u in contact bent gekomen worden indien 4 the house  dit noodzakelijk acht geïnformeerd over de overtreding. 4 the house  is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro) op te leggen bij overtreding van het bepaalde in dit artikel. Wordt nadien opnieuw overtreding van het bepaalde in dit artikel geconstateerd, dan bedraagt de direct opeisbare boete € 5.000,- (zegge: vijf duizend euro) voor elke volgende overtreding.

 

Artikel 11 - Overmacht
11.1 4 the house kan de tenuitvoerlegging van een verplichting krachtens deze overeenkomst opschorten als de verplichting niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een gebeurtenis waarvan redelijkerwijs gesteld kan worden dat deze zich buiten de invloedssfeer van 4 the house bevindt en die niet redelijkerwijs kon worden voorzien op het moment dat de overeenkomst werd gesloten. Een dergelijke gebeurtenis kan onder andere bestaan uit staking, uitsluiting, telecommunicatiestoring, brand, diefstal, waterschade, sabotage of vandalisme.

 

Artikel 12 - Klachten en wensen
12.1 Gebruikers kunnen eventuele klachten en wensen schriftelijk (of per e-mail) indienen bij 4 the house.

 

Artikel 13 - Misbruik
13.1 Onder 'Misbruik' verstaan wij: het versturen van e-mail of berichten aan andere gebruikers waarmee de rechten of privacy van anderen (uiteindelijk) worden geschonden, zoals het versturen van ongevraagde commerciële informatie en spam, het doen van grievende of beledigende uitlatingen, inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten of het openbaar maken of verveelvoudigen van materiaal zonder toestemming en het gebruik van deze website waarvoor het niet bedoeld is. Daarnaast kunnen onwettige handelingen of klachten over onwettige handelingen die voortvloeien uit het gebruik van deze website onder misbruik worden verstaan.
13.2 4 the house  kan de overeenkomst met de gebruiker bij diens misbruik met onmiddellijke ingang beëindigen zonder voorafgaande mededeling aan, of overleg met de gebruiker.
13.3 4 the house is gerechtigd zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling, en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,- (zegge: één duizend euro) per feit van misbruik aan de gebruiker in rekening te brengen. Daarnaast behoudt 4 the house het recht om nadere rechtsmaatregelen tegen de gebruiker te nemen en vergoeding te vorderen naar aanleiding van schade die is ontstaan als gevolg van misbruik door de gebruiker.
13.4 Voor de bescherming van alle gebruikers verloopt alle communicatie tussen gebruikers via de website van 4 the house.
4 the house kan berichten bekijken, staken en verwijderen.

 

Artikel 14 - Nederlands Recht
14.1 Op deze algemene voorwaarden zijn het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze algemene voorwaarden kunnen te allen tijde door 4 the house aangepast worden, we adviseren dan ook stellig deze algemene voorwaarden regelmatig te bekijken.

 

Ik ga akkoord met alle 14 door 4 the house opgestelde voorwaarden.